04. พิมพ์พิเศษ กลมเต็มองค์ เนื้อทองแดงผิวไฟ (พิเศษตอก 9 รอบ).1
04. พิมพ์พิเศษ กลมเต็มองค์ เนื้อทองแดงผิวไฟ (พิเศษตอก 9 รอบ).2
04. พิมพ์พิเศษ กลมเต็มองค์ เนื้อทองแดงผิวไฟ (พิเศษตอก 9 รอบ).3
04. พิมพ์พิเศษ กลมเต็มองค์ เนื้อทองแดงผิวไฟ (พิเศษตอก 9 รอบ).4