06. พิมพเต็มองค์ เนื้อทองแดงพรายเงิน.1
06. พิมพเต็มองค์ เนื้อทองแดงพรายเงิน.2
06. พิมพเต็มองค์ เนื้อทองแดงพรายเงิน.3
06. พิมพเต็มองค์ เนื้อทองแดงพรายเงิน.4