EighteenSeas2

DSCF9610
DSCF9607
DSCF9609
DSCF9618
DSCF9600
DSCF9602
DSCF9604
DSCF9605
DSCF9593
DSCF9596
DSCF9615
DSCF9616
porovnani SN_001 vs SN_002
porovnani SN_001; SN_002; SN_003; SN_004
porovnani SN_003 vs SN_004
v3,03 komplet amplituda 60dB
v3,03 komplet s prefazovanim 50dB
v3,05 mimosovky horizontal
v3,05 mimosovky komplet
v3,05 mimosovky vertikal dolu
v3,05 mimosovky vertikal nahoru
v3,05 mimosovky vertikal
https://postimg.org/image/syde4https://postimg.o
v3,05 osa BD 40dB
v3,05 osa CS 40dB
v3,05 osa ETC
v3,05 osa kalibrovane 40dB 40kHz
v3,05 osa kalibrovane 40dB
v3,05 osa sono 30dB
v3,05 osa sono 40dB
v3,05 osa step
porovnani impedance SN_003 vs SN_004
DSCF9571
3Dzvukovod zepredu
3Dzvukovod zezadu
bedniska
WG300-6 directivity
WG3v6 smerovky s 27TBC
Fotografie0553
Fotografie0554
Fotografie0666
Fotografie0667
Fotografie0680
Fotografie0682
Fotografie0971
Fotografie0980
Fotografie0745
6NWA431_(2)_ucinek AIC amplituda