Hulk (2008) - Hulk (2008) Issue #26 - 3
Hulk (2008) - Hulk (2008) Issue #26 - 4